Virtuaaltuuri tellimise tingimused
 1. Teenuse pakkujaks on OÜ Virtual Walks, registrikood 14262962, aadress Nõgikikka 5-1, Tallinn (edaspidi nimetatud Virtual Walks).
 2. Virtual Walksi poolt pakutavaks teenuseks on virtuaaltuuri koostamine tellija objektist ja selle majutamine Virtual Walksi või tema koostööpartneri Matterport Inc. serveris (edaspidi nimetatud Teenus).
 3. Virtual Walksi poolt pakutavat teenust saavad kasutada kõik füüsilised ja juriidilised isikud (edaspidi nimetatud Tellija).
 4. Tellimuse esitamisega Tellija kinnitab, et kõik tema esitatud andmed ja antud kinnitused on õiged ning et ta on täielikult teovõimeline füüsiline isik (vähemalt 18-aastane) või tal on kõik õigused ja volitused Tellija nimel Teenuse tellimiseks. Tellija ja Tellija esindaja kinnituste õigsust eeldatakse ja Virtual Walks ei ole kohustatud neid kontrollima.
 5. Tellimuse alusel koostab Virtual Walks pakkumuse, milles märgib ära Teenuse hinna ja muud olulised tingimused ning saadab selle Tellija e-posti aadressile.
 6. Pakkumusega nõustumisel annab Tellija Virtual Walksile sellekohase kinnituse, mille järgselt lepivad pooled kokku objekti pildistamise aja.
 7. Käesolevad tingimused, tellimus ja selle põhjal koostatud pakkumus moodustavad lepingu (edaspidi nimetatud Leping) ning see on pooltele siduv alates pakkumusega nõustumisest Tellija poolt.
 8. Tellija kohustub tagama pildistataval objektil tingimused, mis võimaldavad Teenuse kvaliteetset ja nõuetekohast osutamist Virtual Walksi poolt. Tellija kohustub: 8.1. pildistamise ajaks kõrvaldama pildistatavalt objektilt kõrvalised esemed, mida Tellija ei soovi jäädvustada; 8.2. tagama Virtual Walksile kokkulepitud ajal juurdepääsu pildistatavale objektile; 8.3. tagama pildistataval objektil ohutuse.
 9. Virtuaaltuuri tegemiseks teeb Virtual Walksi esindaja objekti erinevatest kohtadest fotosid. Fotode arv sõltub eelkõige objekti suurusest aga ka sellest, kui atraktiivseks ja vaadeldavaks soovib Tellija mingit osa objektist muuta.
 10. Virtuaaltuur saab valmis ja on Tellijale üldjuhul kättesaadav 24 tundi pärast pildistamist. Kui Tellija soovib tuurile lisada ekstra detaile (infoankad, ruumi plaan, video), lisandub töötluse aeg.
 11. Virtual Walks hoiab virtuaaltuuri enda või koostööpartneri Matterport Inc. serveris.
 12. Virtual Walksil on õigus kasutada Teenuse osutamiseks alltöövõtjaid, jäädes ise vastutavaks Tellija ees.
 13. Lisatööde osutamise tingimuste ja tasu kohta (mida tellimuses ega pakkumuses ei ole) sõlmivad pooled eraldi kokkuleppe.
 14. Tellija on teadlik, et Teenust ei ole võimalik osutada ning Virtual Walksil on õigus pikendada Teenuse osutamise lõpptähtaega juhul, kui ilmnevad Tellija poolsed Teenuse osutamist takistavad asjaolud (näiteks kokkulepitud makse hilinemine Virtual Walksile, pildistatava objekti mittevastavus tellimuses kirjeldatule jne).
 15. Võimalikud pretensioonid Virtual Walksi poolt osutatud Teenuse kohta peab Tellija esitama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 5 (viie) tööpäeva jooksul alates virtuaaltuuri kättesaadavaks tegemisest Tellijale. Kui nimetatud tähtaja jooksul Tellija Teenuse kohta pretensioone ei esita, loevad pooled selle Tellija poolt aktsepteerituks.
 16. Tellija kohustub tasuma Virtual Walksile teenuste eest pakkumuses toodud suuruses ja tingimustel Virtual Walksi poolt esitatud arve alusel.
 17. Lepingus kokkulepitud maksetähtaegade rikkumise korral on Virtual Walksil õigus nõuda Tellijalt viivisena 0,2 % (null koma kaks protsenti) tasumisele kuuluvalt summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest.
 18. Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest vastutavad pooled Lepinguga ja Eesti Vabariigis kehtivate seadustega kehtestatud korras ja ulatuses.
 19. Virtual Walks vastutab Tellija ees Lepingu rikkumise tagajärjel süüliselt tekitatud otsese varalise kahju ulatuses.
 20. Kahju tekkimisest peab kahju kannatanud pool kahju tekitanud poolt teavitama hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul kahjust teadasaamisest, hilisemad pretensioonid on alusetud.
 21. Virtual Walks ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud vääramatu jõu asjaoludel, st asjaoludel, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
 22. Virtual Walks töötleb Tellija isikuandmeid Lepingu täitmise eesmärgil. Lisaks on Virtual Walksil õigus Tellija isikuandmeid kasutada kommertsteadaannete, reklaammaterjalide ning Virtual Walksi pakutavate teenuste kohta info edastamiseks, v.a juhul, kui Tellija ei soovi vastavaid materjale saada ning on Virtual Walksi sellest teavitanud.
 23. Virtual Walks kogub ja salvestab Tellija isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.
 24. Virtual Walksil on õigus kuvada Tellija objektist tehtud virtuaaltuuri oma kodulehel www.virtualwalks.ee ja koostööpartneri kodulehel www.matterport.com.
 25. Leping kehtib kuni Lepingus toodud poolte kohustuste kohase täitmiseni.
 26. Lepingust tulenevad lahkarvamused ja vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, lahenduse mittesaavutamise korral Harju Maakohtus. Lepingule kohaldub Eesti õigus.
 27. Vaidluste korral on tarbijast Tellijal õigus pöörduda nõu ja selgituste saamiseks ka Tarbijakaitseameti (asukoht Pronksi 12, Tallinn 10117, www.tarbijakaitseamet.ee) poole või anda vaidlus lahendada Tarbijakaitseameti juures tegutsevale Tarbijavaidluste komisjonile. Tarbijavaidluste komisjonile võib kaebuse esitada ka internetipõhise vaidluste lahendamise keskkonna kaudu internetiaadressilt http://ec.europa.eu/odr, komisjoni menetlusreeglitega saab tutvuda aadressil www.tarbijakaitseamet.ee.


Kontaktid


info@virtualwalks.ee | +372 51 39 662

Virtual Walks OÜ

Reg. nr.: 14262962
KMKR: EE102001965
Postiaadress: NÕGIKIKKA 5-1, 13516 TALLINN

Matterporti ametlik esindaja Eestis


Uue ajastu virtuaaltuurid Virtual Walks OÜ 

Kasutustingimused